KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Fundacji w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: iod@fundacjakul.pl;
  • listownie, przesyłając korespondencję na adres Fundacji;
  • osobiście w siedzibie Fundacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • umieszczania i przechowywania w wewnętrznym systemie Fundacji danych osób zapraszanych do udziału w wydarzeniach, organizowanych przez Fundację;
  • przygotowania, wydrukowania i wydania identyfikatorów związanych z wydarzeniami, organizowanymi przez Fundację;
  • umieszczenia danych osób na listach hotelowych oraz przekazania tych list hotelom, z którymi współpracuje Fundacja w związku z organizacją wydarzeń;
  • przygotowania listy uczestników i programu wydarzenia, które zawierają dane osobowe.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • pracownicy, współpracownicy, zleceniodawcy i wolontariusze Fundacji;
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
  • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
  • podmioty zewnętrzne lub ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący identyfikatory;
  • hotele i ich pracownicy współpracujący z Fundacją przy organizacji wydarzeń;
  • firmy współpracujące z Fundacją przy organizacji wydarzeń;
  • uczestnicy i oficjalni partnerzy wydarzeń.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację, przez który rozumieć należy organizację danego wydarzenia, co wynika z realizacji celów statutowych Fundacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa lub okres niezbędny ro realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. W przypadku, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.