KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, RODO) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej
prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Rozwoju Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie (dalej „Fundacja”).


Jednocześnie, na podstawie art. 13 Rozporządzania, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu
  Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie (20-950 Lublin, Al. Racławickie 14).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, istnieje
  możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Fundacji w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@fundacjakul.pl,
  b) listownie, przesyłając korespondencję na adres Fundacji,
  c) osobiście w siedzibie Fundacji.
 3. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) umieszczania i przechowywania w wewnętrznym systemie Fundacji danych osób zapraszanych do
  udziału w wydarzeniach, organizowanych przez Fundację;
  b) przygotowania, wydrukowania i wydania identyfikatorów związanych z wydarzeniami,
  organizowanymi przez Fundację;
  c) umieszczenia danych osób na listach hotelowych oraz przekazania tych list hotelom, z którymi
  współpracuje Fundacja w związku z organizacją wydarzeń;
  d) przygotowania listy uczestników i programu wydarzenia, które zawierają dane osobowe.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe
  mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji;
  b) podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
  c) podmioty zewnętrzne oraz ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący
  identyfikatory;
  d) hotele i ich pracownicy współpracujący z Fundacją przy organizacji wydarzeń;
  e) firmy współpracujące z Fundacją przy organizacji wydarzeń;
  f) uczestnicy i oficjalni partnerzy wydarzeń.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację, przez który rozumieć należy organizację danego
  wydarzenia, co wynika z realizacji celów statutowych Fundacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów
  przetwarzania. Dla celu wskazanego w pkt. 3 lit. a) – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
  co do przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. b) – d) – do
  dnia 31.05.2023 roku.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie
  profilowania.
 9. Fundacja nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię
  Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
  określone uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
  Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.